ข้อมูลตำบล

 
   
 

ตำบลเจ้าท่า
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 
     
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     
  ประวัติความเป็นมา  
            ตำบลเจ้าท่า ตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 โดยแยกหมู่บ้านออกมาจากตำบลธัญญาและตำบลดงลิง
มาตั้งเป็นตำบลเจ้าท่า โดยมีนายประสงค์ ณ ตะวันได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันคนแรก ในปัจจุบัน
ตำบลเจ้าท่า มีหมู่บ้านในการปกครองทั้งหมดจำนวน 16 หมู่บ้าน
 
     
  สภาพทั่วไปของตำบล  
            ตำบลเจ้าท่าตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกมลาไสย ห่างจากอำเภอประมาณ 15 กม. มีเนื้อที่
ทั้งหมด 41 ตร.กม. หรือ 25,625 ไร่ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังได้ง่าย
มีคลองชลประทาน ไหลผ่านเหมาะแก่การทำนา
 
     
  อาณาเขต  
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลธัญญาและตำบลดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัยและตำบลดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดงลิง อ. กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
     
 
การเมืองการปกครอง
 
     
  โครงสร้างการบริหารของ อบต.  
 
  สถานที่ตั้ง สำนักงาน อบต. เจ้าท่า
1. นายเฉลิม อรรคนันท์ โทรศัพท์ 0-1974-8530 ประธานกรรมการบริหาร
2. นางบุญชู หระมาตย์ กรรมการบริหาร
3. นายทองแดง ศรีวิสัย โทรศัพท์ 0-9840-6656 กรรมการบริหาร
4. นายอ่อน หนองเสนา ประธานสภา
5. นางสนิท จำปาชุม รองประธานสภา
6. นายยิ่งสันต์ หรสิทธิ์ เลขานุการ
 
     
  รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน  
 
  1. นายประสงค์ ณ ตะวัน
2. นายสากล ศรีพงษ์ชัย โทรศัพท์ 0-1872-4003
4. นายสมบูรณ์ วันชูเสริม
5. นายทองเลี่ยม ศรีแสนยงค์
6. นายประสิทธิ์ ศรีโยธี
7. นายชัชวาล พุทธิทักษ์
8. นายพิมพ์ อรุณรัตน์ โทรศัพท์ 0-4381-5496
9. นายธีรพร จันทร์คำจร
10. นายเตียง รัตนวิชัย
11. นายบุญมา ศรีพงษ์เสริฐ
12. นายถวิล ชำนาญสาร
13. นายบุญมี โสคำแก้ว
14. นายบุญเคน บุตรแสน
15. นายเพชร ระดาฤทธิ์ โทรศัพท์ 0-4384-3732
16. นายสมบูรณ์ จิตราษฎร์
17. นายคำมอญ ศรีพงษ์เจริญ
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
บ้านเหมือดแอ่
บ้านท่าเพลิง
บ้านเก่าน้อย
บ้านโนนรัง
บ้านหนองมะเกลือ
บ้านท่าใหม่
บ้านแจ้งจม
บ้านท่ากลาง
บ้านหนองบัว
บ้านโจด
บ้านดงลิง
บ้านเหมือดแอ่
บ้านท่าสามัคคี
บ้านหนองบัว
บ้านท่าเพลิง
บ้านโจด
 
     
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 
     
  เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล  
            การเดินทางเข้าสู่ตำบลเจ้าท่า มี 2 เส้นทาง คือ ถนนลาดยางจากอำเภอกมลาไสย ถึงตำบลเจ้าท่าระยะทาง 15 กม. และสายลาดยางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ถึงตำบลเจ่าท่า ระยะทาง 33 กม. มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านจำนวน 26 สาย ถนนลูกรังอีก 36 สาย  
     
  สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค  
 
  - มีไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน
 
     
 
เศรษฐกิจ
 
     
  อาชีพของตำบล  
 
  1. อาชีพหลัก ทำนา
2. อาชีพเสริม หัตถกรรม
 
     
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล   
            

- น้ำยาสระผมสมุนไพร
          เป็นยาสระผมผสมสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น
ดอกอัญชัน ใบมะกรูด ใบหมี่ ว่านหางจระเข้ สระสะอาด หอม สดชื่น

ขั้นตอนการผลิต
          ต้มน้ำเกลือให้เดือดแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 3 คืน จากนั้นหั่นผิวมะกรูดและว่านหางจระเข้
ให้ละเอียด เอาเฉพาะน้ำที่ได้ต้มให้เดือด นำมากรองใส่ผ้าขาวบางให้สะอาด ผสมหัวแชมพู
ทีละน้อยและคนให้เข้ากันไปเรื่อย ๆ จากนั้นใส่หัวน้ำหอมประมาณ 3 หยด ใส่มุกเพื่อให้เกิด
ความเข้มข้น วาวแววและบำรุงเส้นผม จากนั้นใส่สีผสมอาหารตามต้องการ และบรรจุขวด
เตรียมจำหน่ายเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ผลิตโดย กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

 
            - ผ้ามัดหมี่โทเร
          ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากด้ายโทเร ใช้เชือกฟางมัดทำเป็นลวดลายต่างๆ แล้วนำไปย้อมสี
ตามต้องการ มีหลากลาย หลายสี เนื้อแน่นละเอียด ประณีตและสวยงาม
          นำด้ายโทเรมัดลวดลายด้วยเชือกฟาง แล้วย้อมสีตามต้องการ ตากให้แห้ง 1 วัน แล้วย้อม
ครั้งที่ 2 ตากให้แห้ง จากนั้นเอาเชือกที่มัดลายออก กรอใส่หลอด แล้วนำไปทอเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ผลิตโดย กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โทเร
 
     
  ข้อมูลชุมชนและกลุ่มประชาชนของตำบล  
  กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โทเร
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบัว หมู่ 14 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสานิตย์ ศรีวิจารณ์
โทร :0-4381-3732
e-mail : cddkalasin@hotmail.com
 
  กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 38 บ้านแจ้งจม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายพิมพ์ อรุณรัตน์
โทร :0-4381-5946
e-mail : cddkalasin@hotmail.com
 
     
 
สังคม
 
     
  จำนวนประชากรของตำบล   
 
  - จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,409 คน
- เป็นชาย 4,254 คน
- เป็นหญิง 4,155 คน
 
     
  สถานที่สำคัญของตำบล  
 
  1. วัด 6 แห่ง
2. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง