ข้อมูลตำบล

 
   
 

ตำบลเหล่าใหญ่
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 
     
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     
  ประวัติความเป็นมา  
            ตำบลเหล่าใหญ่ จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี 2518 อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุฉินารายณ์ มีหมู่บ้านในการปกครองทั้งหมดจำนวน 12 หมู่บ้าาน
 
     
  สภาพทั่วไปของตำบล  
            เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีภูเขาสลับบ้างประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่  
     
  อาณาเขต  
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลภูแล่นช้าง อ. เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตำบลแจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาโก อ.กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์
 
     
 
การเมืองการปกครอง
 
     
  โครงสร้างการบริหารของ อบต.  
 
  สถานที่ตั้ง สำนักงาน อบต. เหล่าใหญ่
1. นายธรรมนูญ แจ่มใส โทรศัพท์ 0-96184-3229 ประธานกรรมการบริหารฯ
2. นายสมเดือน นิลโสม โทรศัพท์ 0-9573-9955 กรรมการบริหารฯ.
3. นายพัฒน์ ไพศาล กรรมการบริหารฯ
4. นายเจริญ นิลโสม โทรศัพท์ 0-9570-9460 ประธานสภาฯ
5. นายสวัสดิ์ แสบงบาล รองประธานฯ
6. นางสาวปนิตตา ก้องเวหา โทรศัพท์ 0-9619-0927 เลขานุการฯ
 
     
  รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน  
 
  1. นายสมาน จิตจักร์
2. นายสมบูรณ์ พลหงษ์
3. นายพวง ไชยสวาสดิ์
4. นายประเสริฐ ใจศิริ
5. นายสมใจ วุฒิสาร
6. นายปั่น จำนงพันธุ์
7. นายวิไล เฉยฉิว
8. นายสม แสบงบาล
10. นายวงศ์ศิลป์ แสงบุตร
11. นายธานี ยอดยศ
12. นายเจริญ แสบงบาล
13. นายอ่อนศรี แสงกล้า
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
บ้านเหล่าใหญ่
บ้านเหล่าใหญ่
บ้านดงเหนือ
บ้านมะนาว
บ้านคำกั้ง
บ้านจอมทอง
บ้านกุดฝั่งแดง
บ้านเหล่าใหญ่
บ้านโนนบุปผา
บ้านคำกั้ง
บ้านเลิศสวรรค์
บ้านมะนาว
 
     
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 
     
  เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล  
            เดินทางเข้าสู่ตำบลโดยเส้นทางสายอำเภอกุฉินารายณ์ - อำเภอห้วยผึ้ง  
     
  สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค  
 
  - มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 4 แห่ง
- การประปา 1 แห่ง
 
     
 
เศรษฐกิจ
 
     
  อาชีพของตำบล  
 
  1. อาชีพหลัก ทำนา
2. อาชีพเสริม ทำไร่
 
     
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล   
            - ผ้าลายขิตเก็บจก
          เป็นผ้าที่ทอลายขิตเก็บจก สวยงาม มีหลากสี หลายแบบ ฝีมือประณีตสวยงามเป็นอย่างมาก วิธีการผลิตคือ ทอผ้าตามลายที่กำหนด จากนั้นนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ผลิตโดย กลุ่มทอผ้าพื้นผู้ไทเหล่าใหญ่
 
     
  ข้อมูลชุมชนและกลุ่มประชาชนของตำบล  
  กลุ่มทอผ้าพื้นผู้ไทเหล่าใหญ่
สถานที่ตั้ง เลขที่ 36 หมู่ 7 บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม นางกอง แสบงบาล
โทรศัพท์ 0-9713-6255
e-mail : cddkalasin@hotmail.com
 
     
 
สังคม
 
     
  จำนวนประชากรของตำบล   
 
  - จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,450 คน
- เป็นชาย 3,700 คน
- เป็นหญิง 3,750 คน
 
     
  สถานที่สำคัญของตำบล  
 
  1. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2. วัด 1 แห่ง
3. โรงเรียน 2 แห่ง
4. สถานีอนามัย 1 แห่ง