ข้อมูลตำบล

 
   
 

ตำบลภูปอ
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 
     
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     
  ประวัติความเป็นมา  
            ตำบลภูปอ ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 2 บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่านกขาบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านโจด หมู่ที่ 7 บ้านโจด หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแสงกลาง และบ้านหนองแวงใหญ่
 
     
  สภาพทั่วไปของตำบล  
            ตำบลภูปอ เป็นสภาพพื้นที่ราบสูงเชิงเขาดินมีสภาพเสื่อมโทรมหน้าดินถูกชะล้าง มีพื้นที่ ทางการเกษตรเสื่อมพอสมควร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 46.15 กม. อาชีพส่วนใหญ่คือ อาชีพเกษตรกรรม  
     
  อาณาเขต  
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง
 
     
 
การเมืองการปกครอง
 
     
  โครงสร้างการบริหารของ อบต.  
 
  สถานที่ตั้ง สำนักงานอบต. ภูปอ โทรศัพท์ 0-4389-5068
1. นายปอน คำสีโห โทรศัพท์ 0-6218-7512 ประธานกรรมการบริหาร
2. นายหนูรักษ์ นันดิลก กรรมการบริหาร
3. นางสหฤทัย ขันชารี กรรมการบริหาร
4. นางทองศิลป์ มาตรมงคล โทรศัพท์ 0-9841-9639 ประธานสภา
5. นายบัญญัติ สมร โทรศัพท์ 0-9715-5628 รองประธานสภา
6. นายประยูรศักดิ์ บุญจงรักษ์ โทรศัพท์ 0-7215-4862 เลขานุการสภา
 
     
  รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน  
 
  1. นายประสงค์ คำหงษา
2. นายสังคม ภูทองพันธ์
3. นายอุดม พันธ์กุล
4. นายทองม้วน พรมมงคล
5. นายเคน แสงมณี
6. นายสุภาพ ดลเจิม
7. นายสิ่ง ทรัพย์กุล
8. นายบุญจันทร์ การสะอาด
9. นายประสงค์ คำหงษา
10. นายทองจันทร์ คำหงษา
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
บ้านหนองแวงใหญ่
บ้านห้วยแสง
บ้านสะอาดสมศรี
บ้านโนนสวรรค์
บ้านป่านกขาบ
บ้านหนองแวงเหนือ
บ้านโจด
บ้านโจด
บ้านหนองแวงใหญ่
บ้านห้วยแสงกลาง
 
     
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 
     
  เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล  
            ถนนทางหลวงหมายเลข 213 กาฬสินธุ์ – สมเด็จ เลี้ยวเข้าแยกบ้านแก่งนาขามประมาณ
3 กม. ถึงตำบล
 
     
  สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค  
 
  - ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ มีครบทุกหมู่บ้าน
 
     
 
เศรษฐกิจ
 
     
  อาชีพของตำบล  
 
  1. อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
2. อาชีพเสริม รับจ้าง
 
     
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล   
            

- ส้มโชกุน
          ส้มโชกุน มีรสหวาน ผลิตโดยเกษตรกรผู้มีความรู้

ชั้นตอนการผลิตคือ

เตรียมดินและจัดหากิ่งพันธุ์ จากนั้นดำเนินการปลูก ดูแลรักษา เก็บผลผลิต และจัดจำหน่ายเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ผลิตโดย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 
     
  ข้อมูลชุมชนและกลุ่มประชาชนของตำบล  
  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านป่านกขาบ ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม นายเคน แสงมณี
โทร 0-4389-5049
e-mail : cddkalasin@hotmail.com
 
     
 
สังคม
 
     
  จำนวนประชากรของตำบล   
 
  - จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,130 คน
- เป็นชาย 3,000 คน
- เป็นหญิง 3,130 คน
 
     
  สถานที่สำคัญของตำบล  
 
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลภูปอ
2. สถานีอนามัยหนองแวงใหญ่
3. พุทธสถานภูปอ (วัดภูปอ) วัดอินทร์ประทานพร